درباره ما About Us

مشاور مدیریت پروژه و مهندسی ارزش

All Cost is for Functionدکترای حرفه ای مدیریت راهبردی کسب و کار

DBA:Doctor of Business Administrationکارشناس ارشد مدیریت پروژه

Master of science in Project Managementمهندس پایه یک عمران

Professional Civil Engineerمدرس رسمی انجمن مهندسی ارزش ایران (شماره گواهی صلاحیت : 118)

Value Engineering Specialist & Trainer Certification No: 118ارزیاب جایزه ملی پروژه مدیریت ایران

Assessor of the Iranian National Project Excellence Awardرئیس هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور مدیریت بارکاو دانش و ارزش سام (مبدا)

Chairman of the BOD , Integrated Knowledge & Value Management Consulting Engineers Co